MANTIS BOXING TEAM SCHEDULE

Live Schedule/Login

Monday

12:00 p - 1:00 p  - Kickboxing

5:00 p - 6:00 p - Kickboxing

6:00 p - 7:00 p - Mantis Boxing

7:00 p - 8:00 p - Brazilian Jiu-Jitsu

Tuesday

6:00 a - 7:00 a - Kickboxing

12:00 p - 1:00 p - Brazilian Jiu-Jitsu

4:00 p - 4:45 p - KIDS Jiu-Jitsu

5:00 p - 6:00 p - Mantis Boxing

6:00 p - 7:00 p - Kickboxing

Wednesday

12:00 p - 1:00 p  - Kickboxing

5:00 p - 6:00 p - Kickboxing

6:00 p - 7:00 p - Brazilian Jiu-Jitsu

7:00 p - 8:00 p - Mantis Boxing

Thursday

6:00 a - 7:00 a - Kickboxing

12:00 p - 1:00 p - Mantis Boxing

4:00 p - 4:45 p - KIDS Jiu-Jitsu

5:00 p - 6:00 p - Brazilian Jiu-Jitsu

6:00 p - 7:00 p - Kickboxing

Friday

5:00 p -6:00 p - Kickboxing

Saturday

10:00 a - 11:00 a - Kickboxing

11:00 a - 12:00 p - Mantis Boxing

12:00 p - 1:00 p - Brazilian Jiu-Jitsu