Women's Brazilian Jiu-Jitsu - Event

Women's Brazilian Jiu-Jitsu - Event

Coming up in January we're having a special event for women. Holly (our first Brazilian Jiu-Jitsu Brown Belt), will be running an open mat session for women/girls/teens to come in and train BJJ.